Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regeix la contractació de serveis de casals i activitats esportives a través del lloc web https://escuelavela-cnarenys.sailti.com/, propietat de CLUB NAUTIC ARENYS, sota la marca comercial de CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

 

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

 

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.

És una persona amb prou capacitat per contractar. Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

 

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants

 

D’una banda, el PRESTADOR del Serveis de casals i activitats esportives contractat per l’USUARI és CLUB NAUTIC ARENYS, amb domicili social a ZONA PORTUÀRIA S/N APTAT CORREUS, 44 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona), NIF G08393753 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 937921600.

 

I d’una altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant el document d’identitat i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR.

 

Objecte del contracte

 

Aquest contracte té com a objectiu regular la relació contractual entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, Serveis de casals i activitats esportives.

 

La relació contractual de reserva, comporta la inscripció de l’alumne al casal d’estiu, per un temps limitat a canvi d’un preu determinat i exposat públicament per mitjà del lloc web. Els serveis extres s’han de contractar en el moment d’efectuar la reserva.

 

Procediment de contractació

 

 

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat i s’ha de donar  d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a la creació del compte, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), que s’especifica en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

 

L’USUARI ha de comprometre’s a fer-ne un ús diligent i no posar a disposició de tercers de cap dada personal, així com a informar CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

 

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

1.  Clàusules generals de contractació.

2.  Activació de reserves.

3.  Dret de desistiment (cancel·lacions).

4.  Reclamacions i resolució de litigis en línia.

5.  Força major.

6.  Competència.

7.  Generalitats de l’oferta.

8.  Preu i termini de validesa de l’oferta.

  1. Forma de pagament, despeses i descomptes.

10.  Procés de compra.

11.  Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.

12.  Garanties i devolucions.

13.  Llei aplicable i jurisdicció.

 

 

1.  CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una reserva al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

 

2.  ACTIVACIÓ DE RESERVES I PAGAMENT

 

El PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per fer la reserva de el servei de casals i activitats esportives.

 

El PRESTADOR no reservarà fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. Un cop es comprovi el pagament, el PRESTADOR es posarà en contacte per correu electrònic per confirmar-li la inscripció.

 

 

 

 

3.  CANCEL·LACIONS (dret de desistiment)

 

Formulari de desistiment: https://escuelavela-cnarenys.sailti.com/formulario-solicitud- desistimiento.pdf

 

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la cancel·lació i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la reserva, tant en línia com fora de línia.

 

Tota cancel·lació haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a info@cnarenys.com, indicant el número de factura o reserva corresponent. En cas de devolució de l’import, l’USUARI podria ser penalitzat pels conceptes que s’indiquen a continuació:

 

- Si  s’anul·la abans dels 30 dies anteriors, el PRESTADOR tornarà al client el 50% de la reserva.

 

- Si  s’anul·la la reserva després dels 30 dies anteriors, no es reemborsarà l’import total de la reserva (100%).

 

 

4.  RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

 

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

 

CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR

ZONA PORTUÀRIA S/N APTAT CORREUS, 44 - 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Telèfon: 937921600

E-mail: info@cnarenys.com

 

En cas de força major, el PRESTADOR substituirà l’activitat reservada per una  altre de les mateixes característiques. En cas de no tenir disponibilitat, el PRESTADOR us reemborsarà el  total de l’import lliurat.

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) 

 

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

5.  FORÇA MAJOR

 

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

 

 

 

 

 

6.  COMPETÈNCIA

 

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades.

 

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

 

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 

 

7.  GENERALITATS DE L’OFERTA

 

Els detalls de cada reserva, s’informen a l’USUARI en la seva respectiva descripció a la pàgina web.

 

S’entén que tots els serveis efectuats pel CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR estan sotmesos a aquestes Condicions Generals.

 

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat per CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

 

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

 

 

8.  PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

 

 

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

 

Tot pagament realitzat a CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR comporta l’emissió d’una factura sota consentiment (art. 63.3 RD 1/2007) a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda.

Aquesta factura es lliurarà a l’USUARI quan finalitzi i es faci el pagament dels serveis contractats. Es pot descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre- la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta decisió.

 

Per a qualsevol informació, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client de CLUB        NAUTIC ARENYS DE MAR 937921600 o a través del correu electrònic a l’adreça info@cnarenys.com.

 

 

 

 

9.    FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

 

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 

Targeta de crèdit: el pagament amb targeta de crèdit.

 

Mesures de seguretat

 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

 

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

 

 

10.  PROCÉS DE COMPRA

 

La pàgina web té un sistema de recerca per diferents paràmetres per facilitar l’elecció. Tipus de reserves:

 

Reserva amb confirmació immediata: Preu mínim del servei estipulat a la web. Es pot efectuar una reserva en línia i afegir els serveis extres que us convinguin.

 

Seleccionar les dates, les persones inscrites i els serveis extres escollits i afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 

1.  - Comprovació de les dades de facturació.

2.  - Comprovació de la reserva (dates, serveis...).

3.  - Selecció de la forma de pagament.

4.  - Efectuar la comanda (comprar).

 

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

 

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la reserva, i tota la informació pertinent.

 

 

 

 

12.  DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

 

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

 

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 

 

13.  GARANTIES I DEVOLUCIONS

 

La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

 

Conformitat dels serveis amb el contracte

 

1.  Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:

 

a)  S’ajustin a la descripció realitzada per CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR.

b)  Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per l’USUARI, quan ho hagi posat en coneixement de CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR en el moment de la subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

d) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR.

 

2.  La manca de conformitat que resulti d’un servei no efectuat o prestat s’equipararà a la manca de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat del mateix recaigui en CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR o sora la seva responsabilitat; pel contrari, quan el servei no efectuat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l’USUARI, no es considerarà falta de CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR i es considerarà conforme amb els termes del contracte.

 

3.  No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de formalitzar el contracte o que tinguin l’origen en informacions proporcionades per l’USUARI.

 

Responsabilitat de CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR

 

El PRESTADOR respondrà davant de l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi.

 

 

 

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. CLUB NAUTIC ARENYS DE MAR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

 

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmeten a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA d’aquestes Condicions.